Category Archives: Giới thiệu

Danh sách cán bộ giáo viên trường THPT Đạ Huoai

Hiệu trưởng: Văn Đình Sở

Hiệu phó: Nguyễn Thị Mỳ, Bùi Phương Thúy

 Tổ Văn – Anh văn

Nguyễn Thị Chín 

Lê Trần Trân Hà

Đặng Nguyễn Như Trang

Ngô Bình Nguyên

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Đằng

Nguyễn Thị Tươi

Ngô Thị Vọng

Lịch sử thành lập của trường THPT Đạ Huoai

Trường THPT Đạ Huoai được thành lập năm 1981 – 1982, lúc đó chỉ có 10 giáo viên, 3 lớp học và 84 học sinh. Thầy hiệu trưởng là Trương Ngọc Sinh, số học sinh tăng dần theo các năm.