Category Archives: Giới thiệu

Danh sách cán bộ giáo viên trường THPT Đạ Huoai

 Hiệu trưởng: Văn Đình Sở

 Hiệu phó: Nguyễn Thị Mỳ, Lê Thị Giang

 

Tổ Văn – Anh văn

Lê Trần Trân Hà

Đặng Nguyễn Như Trang

Nguyễn Thị Chín

Lịch sử thành lập của trường THPT Đạ Huoai

Trường THPT Đạ Huoai được thành lập năm 1981 – 1982, lúc đó chỉ có 10 giáo viên, 3 lớp học và 84 học sinh. Thầy hiệu trưởng là Trương Ngọc Sinh, số học sinh tăng dần theo các năm.