Kết quả nổi bật thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Bùi Phương Thúy

GV Trường THPT Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Trường THPT Đạ Huoai được thành lập từ năm 1981, đến năm 1989 sáp nhập thêm cấp trung học cơ sở thành trường cấp 2,3 Đạ Huoai, đến năm 2000 tách ra thành trường THPT Đạ Huoai chỉ 01 cấp học như hiện nay. Trường đóng trên Tổ dân phố 7- Thị trấn Mađaguôi – Đạ Huoai – Lâm Đồng với diện tích đất được sử dụng là: 11.774m2. Học sinh của trường chủ yếu thuộc địa bàn thị trấn Mađaguôi, xã Đạ Tồn, xã Đạ Oai, xã Mađaguôi. Trong năm học 2019 – 2020, toàn trường có 39 CBQL-GV-NV, trong đó: Ban Giám hiệu: 03; giáo viên: 31; nhân viên: 05. Chia làm 04 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng. Toàn trường có 15 lớp với 541 học sinh; trong đó khối 10 có 05 lớp với 205 học sinh; khối 11 có 05 lớp với 182 học sinh và khối 12 có 05 lớp với 154 học sinh. 

Ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 01/HD-HU ngày 27 tháng 10 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Huyện ủy Đạ Huoai, Chi bộ Trường THPT Đạ Huoai đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 05 tháng 11 năm 2016 về việc thực hiện về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, Nhà trường đã triển khai thực hiện; chỉ đạo các tổ chuyên môn, Công đoàn, Đoàn trường cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của mình. Trên cơ sở nội dung chuyên đề hằng năm và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chi bộ Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nội dung từng chuyên đề, đồng thời, triển khai đến toàn bộ các CBQL, GV, CNV trong Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục của mình.

Hằng năm, 100% CBQL, GV, CNV trong Nhà trường xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Cuối năm Nhà trường đều gắn kết quả thực hiện bản cam kết với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ luôn được duy trì và phát huy. Việc học tập gắn với các nội dung trong từng chuyên đề như:

+ Năm học 2016 – 2017 tập trung vào chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy toái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

+ Năm học 2017 – 2018 tập trung vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên.

+ Năm học 2018 – 2019 tập trung vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

+ Năm học 2019 – 2020 tập trung vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhà trường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chuyên môn của toàn ngànhĐưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong chi bộ Nhà trường; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên trong Nhà trường; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nội dung học tập bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong việc thường ngày, trong quan hệ với phụ huynh, đồng chí, đồng nghiệp… Đây là các chuyên đề sẽ được thực hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của từng năm; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những nhiệm kỳ sau.

Đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa thông qua cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; qua đó tạo được những chuyển biến tích cực trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.

Đối với cấp ủy, chính quyền luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm các quy định về việc nêu gương theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”; chủ động đối thoại, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề CBQL, GV, CNV và học sinh quan tâm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng và thực hiện các quy định về văn hóa nhà trường, đạo đức nhà giáo. Gắn việc học tập tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và chóng bệnh thành tích trong giáo dục. Điểm nhấn trong phong trào này chính là việc thi đua thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện tốt nội dung dạy học hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, giúp các em tự tin trong học tập. Nội dung này được triển khai gắn liền với phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” thông qua đổi mới phương pháp dạy học, các cuộc thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi.

Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, là khẩu hiệu là yêu cầu mà đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường luôn luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Việc học tập Bác thể hiện ở Tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tự học ngoại ngữ, tin học và tự học tiếng dân tộc để gần gũi với người dân, vận động học sinh ra lớp… của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được phát huy. Ngoài ra cần tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sử dụng các phương pháp giáo dục mới như tiết dạy học thực địa, bản đồ tư duy, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Việt… Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cũng được các đơn vị đẩy mạnh, coi đó là nhiệm vụ thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy.

Từ năm học 2016-2017 đến nay, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Nhà trường đã được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

– Hàng năm Chi bộ đều đước đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Có 03 năm học Nhà trường đạt danh hiệu “Tập Thể lao động tiên tiến”.

– Liên tục nhiều năm Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: Công đoàn vững mạnh.

– Liên tục nhiều năm Đoàn trường đạt danh hiệu: Đoàn Trường vững manh.

– Có 01 GV nhận được Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo về phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

– Có 08 GV nhận được Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng; Giấy khen của Sở Giáo dục và đào tạo Lâm Đồng; Giấy khen của Công đoàn Ngành giáo dục Lâm Đồng về những thành tích xuất sắc trong năm học.

– Có 02 GV đạt danh hiệu GVG cấp Tỉnh.

– Có 02 GV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh.

– Có 04 GV đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích cấp Tỉnh trong cuộc thi “Giáo án tích hợp” trong đó có 02 giáo án được dự thi cấp Quốc gia.

– Có 10 GV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

– Có 01 HS đạt giải Bạc trong hội thi IOE cấp toàn quốc môn Toán.

– Có nhiều HS đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba, 20 giải khuyến khích ở các bộ môn văn hóa.

– Có 01 giải Tư cấp Tỉnh trong Hội thi Khoa học kỹ thuật.

– Có 06 HS đạt giải trong cuộc thi Hội Khỏe phù đổng cấp tỉnh (01 gải nhì, 02 giải Ba, 03 giải Khuyến khích).

– Chất lượng thi THPT QG hàng năm đều đạt trên 97%.

– Chất lượng giảng dạy và giáo dục của Nhà trường ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện. Nhà trưởng đã được Hội đồng kiểm định của Sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng đánh giá là “Trường chuẩn quốc gia” cấp độ 1.

– Hàng năm Chi bộ tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Tập thể chi bộ và 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đều được đánh giá đạt kết quả tốt trong việc làm theo Bác.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của toàn thể CBQL – GV – CNV trong Nhà trường về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhà trường nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó đã tự giác học tập và làm theo. Công tác giáo dục học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều gương tốt, việc tốt được biểu dương, khen thưởng, được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện Chỉ thị còn những hạn chế, khuyết điểm như: Trong quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc. Còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của cá nhân; công tác tuyên truyền, giáo dục đôi khi chưa thường xuyên, liên tục.

Trong giai đoạn hiện nay và những năm tới, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn là việc làm tất yếu và cần thiết đối với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh. Trong đó đặc biệt chú trọng đến một số giải pháp như: Tiếp tục phát huy cao độ vai trò của cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh; tăng cường phương pháp nêu gương; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong nhà trường; lựa chọn xây dựng điển hình; Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời; Đẩy mạnh tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh; tăng Cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức đoàn thể trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm tiếp theo, tập thể Sư phạm Nhà trường tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khác phục những hạn chế để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong Nhà trường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thầy: Văn Đình Sở – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *